24oz USDA Prime Porterhouse

Product View

24oz USDA Prime Porterhouse

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info

24oz USDA Prime Porterhouse Steak 

In stock

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info
SKU
24ozUSDAPrimePorterhouse
$49.99

24oz USDA Prime Porterhouse

Additional Info
More Information
Short Name 24oz USDA Prime Porterhouse
Description Title 24oz USDA Prime Porterhouse
Price Per lb $33.33